Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Breath release academy


1. Begrippen

1.1 Algemene Voorwaarden: deze door Breath release academy (hierna afgekort als BRA) gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van BRA.

1.2 Deelnemer: degene die een door BRA georganiseerde Workshop of Training volgt of wenst te volgen bij BRA.

1.3 BRA is gevestigd te Nijmegen, Distelstraat 1a en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 68301960 onder de naam Yogadelaluz.

1.4 Website: de website van BRA: www.breathreleaseacademy.nl

1.5 Workshop: een bij BRAte geven of gegeven workshop.

1.6 Training: een bij BRA te geven of gegeven training

2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle  Workshops, Trainingen bij BRA. Door deelname aan een Workshop of Training verklaart de Student of Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.2 BRA kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de Website. BRA zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.

3. Betaling, Automatische Incasso, Prijswijziging en Zichttermijn

3.1 Workshop of Training moet voorafgaand aan Workshop of Training betaald worden. Betaling kan geschieden via iDEAL (online) of automatische incasso, creditcard of Bankcontact. Alle betalingen lopen via Mollie. 

3.2 De geldende prijzen  Workshops en Trainingen staan altijd op de Website. BRA behoudt zich het recht voor de prijzen van de workshops en trainingen en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd op breathreleaseacademy.nl, en/of per e-mail.
4. Lesrooster

4.1 De data voor workshops en trainingen staan  altijd op de Website.  BRA behoudt zich het recht de data op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd op de website en/of per e-mail.

4.2 BRA behoudt zich het recht voor om een geplande workshop en training te annuleren, als gevolg van overmacht. 

5. Deelname en Betaling Workshop, Training

5.1 Een Deelnemer kan aan een Workshop of Training deelnemen nadat BRA het volledige bedrag voor deelname aan de Workshop of Training heeft ontvangen.

5.2 Bij deelname aan een training dient de aanbetaling uiterlijk 60 dagen voor de geplande training te worden voldaan. Het resterende bedrag van de totale Reis Prijs dient uiterlijk 30 dagen voor de geplande training te worden voldaan aan BRA. Een deelnemer kan aan een training deelnemen nadat de deelnemer de volledige Prijs heeft betaald.

6. Workshop  Rooster en Annulering

6.1 Het geldende Workshop rooster staat altijd op de Website. BRA behoudt zich het recht voor het rooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd op de website van BRA en/of via e-mail.

6.2 BRA behoudt zich het recht voor om een geplande Workshop en trainingen te annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval zal het reeds betaalde bedrag  gerestitueerd worden aan Deelnemer.

6.3 Tot één (3) maanden voor de geplande Workshop of trainingsdatum kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan info@breathreleaseacademy.nl.

6.4 Tot 1 maand voor de geplande Workshop of training kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval het betaalde bedrag voor 50% wordt.

6.5 Indien de Deelnemer zijn inschrijving binnen zeven dagen voor een geplande Workshop of training annuleert, wordt geen geld terugbetaald.

7. Meerdaagse programma's cliënt en opdrachtgever: Annulering

7.1 Annulering  kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan info@breathreleaseacademy.nl

7.2 Tot 60 dagen voor de geplande datum kan de client/opdrachtgever kosteloos annuleren.

7.3 Binnen 60 dagen voor de geplande datum kan de client/opdrachtgever annuleren, dan wordt 50% van het bedrag in rekening wordt gebracht.

7.4 Indien de client/opdrachtgever annuleert binnen 7 dagen voor aanvang, dan wordt het hele bedrag in rekening gebracht.

7.5 Indien de cliënt/opdrachtgever ter plaatse, om welke reden dan ook annuleert, wordt de reeds betaalde bedrag niet terugbetaald.

7.6 BRAbehoudt zich het recht voor de Meerdaagse te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door de Deelnemers reeds (gedeeltelijk) betaalde bedrag terugbetaald.

8. Ademtrainingen

8.1 Voor ademtrainingen gelden de volgende voorwaarden. Het is niet toegestaan om onder invloed van alcohol of drugs deel te nemen aan een van onze trainingen. Actief drugsgebruik is niet toegestaan bij deelname. Ook psychische klachten en psychiatrische aandoeningen (denk aan psychoses, borderline, depressies, diepe burn-outs etc) zijn een NO-GO voor onze groepstrainingen. Ademtraining kan zeker dienend zijn, alleen in 1 op 1 sessies kunnen wij optimale veiligheid bieden, die nodig is.

8.2 BRA is niet aansprakelijk voor de risico’s en gevolgen van deelname aan van onze trainingen, lessen, workshops.

9. Aansprakelijkheid

9.1 BRA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan Workshops, Training bij, of verzorgd door, BRA.

9.2  BRA werkt met gekwalificeerde docenten en zorgt altijd voor lessen en Workshops van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les of Workshop. Door deelname aan een les, Workshop, Training bij, of verzorgd door, BRA, aanvaardt de Student en Deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. BRAadviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:

  • Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
  • Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les, Workshop of Reis.
  • Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.
  • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
  • Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
  • Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
  • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
  • Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.

10. Persoonsgegevens

10.1 BRA verzamelt persoonsgegevens van de Studenten en Deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. BRA gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

10.2 BRA gebruikt de genoemde persoonsgegevens ook om de Studenten en Deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van BRA en eventuele wijzigingen. Indien de Student geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van BRA, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@breathreleaseacademy.nl. De Student en Deelnemer is ervan op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van BRA gebruik kan worden gemaakt.

10.3 BRA geeft de persoonsgegevens van de Studenten en Deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

11. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

11.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een Workshop, Training  of het afnemen van andere producten en diensten van of bij BRA zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank.